بیشتر از چه تصاویری خوشتان می آید؟
(37.08%) 79
دختران کره ای
(16.90%) 36
بازیگران ز ن ایرانی
(4.225%) 9
بازیگران مرد ایرانی
(21.59%) 46
دخترا ن خارجی دیگر
(7.042%) 15
تصاویر حیوانات
(13.14%) 28
مخلوط

تعداد شرکت کنندگان : 213